ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵉⵍ ⵡⵓⴷⵓⵙ “ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ 2021” ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵉⵎⴻⵙⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ-ⴰ ⵜⴻⵙⴼⴰⵔⴰⵢ ⴷⵉⵖ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵍ “ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⵢ 2021” ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵉⵡⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ (ⵉⵡⴰⵏⴰⵎ).

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵉⵍ ⵡⵓⴷⵓⵙ “ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ 2021” ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵉⵎⴻⵙⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ-ⴰ ⵜⴻⵙⴼⴰⵔⴰⵢ ⴷⵉⵖ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⴰⵍ “ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⵢ 2021” ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵉⵡⴻⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ (ⵉⵡⴰⵏⴰⵎ).

ⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2021, ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⴰⵏ ⵏ 1115 ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 94 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ:

ⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2021, ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⴰⵏ ⵏ 1115 ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 94 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ :

ⵖⴻⴼ ⵓⵡⴻⵜⵜⴰⵙ “ⵜⴰⵔⴻⵇⵇⴰ ⵜⴰⵣⴻⴷⴷⴰⴳⵜ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵔⵡⴰⵏ”, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵜⴼⴻⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙⵙ 9 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⴻⵄⵔⴰⴱⵉⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵓⵡⴻⵜⵜⴰⵙ “ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵣⴻⴷⴷⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⵙ ⵓⵣⵍⵉⵢ”, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵜⴼⴻⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⴻⵄⵔⴰⴱⵉⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵓⵡⴻⵜⵜⴰⵙ “ⵍⴰⵃ ⵥⵥⴻⵍⴹ”, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴳ ⵜⴼⴻⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙⵙ 45 ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⴻⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⴻⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵡⵓⴷⵓⵙ “ⴰⵖⵔⵓⴷ”, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵓ ⵟⵓⴼⴰⵢⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⵏⵙⴰ ⴳⴻⵔ 200 ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵓæⵎⴰⴹⴰⵍ.

 

 

Comments are closed.